مناظره روبن مارکاریان و بهروز فراهانی پیرامون دولت آلترناتیو، مشخصات شورا و مجلس موسسان
چگونگی تعیین نظام در انقلاب آتی ایران و مشخصات دولت جایگزین

مناظره و بحث روبن مارکاریان و بهروز فراهانی