خارج از محدود، محمد غزنویان
گفت و گو سعید افشار با محمد غزنویان در باره حاشیه نشینان