تارها را هنوز با هم می بافیم
سمینار زنان آلمان، امسال در برلین از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ ژانویه ۲۰۱۲ برگزار می شود