انرژی هسته ای محسن نجات حسینی
انرژی هسته ای گنجینه ‌ای است پاک و ارزان یا منبعی نا مطمئن و فاجعه آفرین
این فیلم با نگاهی فراگیر به انرژی هسته ای به این پرسش پاسخ می دهد
از محسن نجات حسینی