میزگرد حق یادگیری به زبان مادری
پایمالی یک حق ساده انسانی
میزگرد حق یادگیری به زبان مادری

باشرکت : هدایت سلطان زاده- جمشید امیری – حمیلا نیسگیلی- شهلا حیدری- و یوسف عزیزی بنی طُرف


بخش یکم

بخش دوم