بازخوانی انقلاب بهمن 57 از نگاه کنشگران جنبش زنان و فمینیستی
زنان و انقلاب بهمن
بازخوانی انقلاب بهمن 57 از نگاه کنشگران جنبش زنان و فمینیستی
ناصر یوسفی، فیروزه میراعلمی، رویا، شهلا شفیق، استی پیروتی،
آزاده شکوهی، مرجان افتخاری، هایده درآگاهی