تیر تبلیغ بر کمان جعل جهان بهروز شیدا
اجرای رادیویی‌ی جستارِ «تیر تبلیغ بر کمان جعل جهان: گشتی در هشت سریال دیگر در سایه‌ی متن‌های دیگر»، نوشته‌ی بهروز شیدا، خواننده‌گان متن: فرزین ایران‌فر، ربیع نیکو، مهناز قز‌لو، موزیک متن: اِلِنی کارایندرو، تنظیم رادیویی: سعید افشار، تهیه و پخش: رادیو همبسته‌گی، استکهلم

قسمت یکم
http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=seryalha%20sheyda%20part%201.mp3&selectid=1955

قسمت دوم
http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=serialha%20sheyda%20part%202.mp3&selectid=1956

قسمت سوم
http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=serialha%20sheyda%20part%203.mp3&selectid=1957

قسمت چهارم
http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=serialha%20sheyda%20part%204.mp3&selectid=1958