Twitter Facebook
Balatarin
زندگی در حاشیه. پول کافی برای عذا و اجاره و ... کم است