استقلال تشکل های کارگری منصور اسانلو و بهروز فراهانی