حقایقی در مورد کتیبه و پادشاهی کوروش گفت و گو با هایده ترابی