درگذشت دو هنرمند ساکن سوئد، آرش استاد محمد و کاوه فولادی