نقد و بررسی فیلم جدائی نادر از سیمین. دنیای سینما با جواد تسلیمی