عکس های گور دسته جمعی خاوران.چشم تاریخ اند!بهار مجدزاده