کارزار تدارک جهانی برای محاکمه مردمی رژیم جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت گفتگو با بهروز پرتو ،....