جشن نوروز 1398 رادیو همبستگی
23 مارس 2019 ساعت 6 شب در allaktivitetshus - Sundbyberg
ورودی: 220 کرون با شام. شماره سویش swish 1233498102 شماره حساب پستى Plusgirot: 42 92 697-2