سرمایه داری و بورژوازی کنونی ایران احمد سیف
 
از سكوت تا غوغا. سکسوالیته زن ايرانی
نجمه موسوی
 
باز تولید نابرابری اقتصادی زنان و مردان
سهیلا یزدان پناه
 
رفورماسیون در مسیحیت، چشم انداز اصلاحات در اسلام
میزگرد با حضور محمدرفیع محمودیان، حسن اشکوری، جلال ایجادی
 
گفتگو با فهیمه فرسائی نویسنده
 
کاپیتال اثر کارل با حسن آزاد
 
مانیفست کمونیست شهاب برهان
 
محاکمه فعالان کارگری هفت تپه و دستگیرشدگان روز جهانی کارگر
گفتگو با بهروز خباز