فضای تبلیغات جنگ طلبانه، انگیزه ها و پیامدها ؟
نظر یوشکا فیشر وزیر پیشین خارجه آلمان و اورى آونرى نويسنده، عضو پيشين كنست و از مسئولان «گوش شالوم» (بلوك صلح)
 
پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران
بر روی رژیم جمهوری اسلامی و زندگی مردم . بحث و مناظره: ایرج مصداقی و بهرام رحمانی
 
هنرمند نقاش معترض به رژیم اسلامی، پناهجوی ساکن سوئد در معرض اخراج
گفتگو با مهران گله داری
 
گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران. گفتگوی بهروز خباز با خسرو بوکانی فعال کارگری
 
گفتگوهای کارگری. گفتگوی بهروز خباز با محمد اشرفی فعال کارگری
تازه ترین خبرها از اعتصاب غدای رضا شهابی فعال کارگری و انتقال او به بیمارستان سرکوب فعالان کارگری و راهکارهای عملی برون رفت از این وضعیت...
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
بهار عربی، بک سالی که جهان عربی تکان خورد و تغییر یافت
 
جند خبر درباره مسائل پناهندگی در سوئد
و گفتگو با علی منصوری پناهجو
 
از میان تماس های شنوندگان،سعید شاکر
خبرهائی از کمپ اشرف