حاجی فیرو، ز سؤبرداشت‌های نژادی یا میراث فرهنگی و بازگشت از سرزمین مردگان
گزارش و گفتگو با دکتر علی حصوری
 
تبعید و آزار زندانیان سیاسی، مذاکره روسیه و چین درباره برجام و .....
خبر و گزارش 20210327
 
درباره کمپین نه به جمهوری اسلامی
گفتگوی مهرآفاق مقیمی با پروین اشرفی و خسرو آهنگر
 
تماس های تلفنی شنوندگان. 20210327
گفتنی ها کم نیست! میدان تلاقی فکرها و نظرها
 
«تفریح المسائل»
گفتگو با هادی خرسندی
 
برنامه نوروزی 1400
رویا صادقی ، سعید افشار
 
آغاز سده پانزدهم 1400 یا 1401؟ گفتگو با علی حصوری نویسنده و پژوهش گر تاریخ
سال 1400 پایان قرن 14 و سال 1401 آغاز قرن 15 خواهد بود
 
سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی گفت بازآی که دیرینه این درگاهی
حافظ خوانی منوچهر تقوی بیات