اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
امیر جواهری
 
اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
پروین اردلان
 
اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
مهرنوش شفیعی
 
اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
سودابه اردوان
 
اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
مهدی اصلانی
 
اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
سیاوش دانشور
 
نامه به نسل نوین جویندگان آزادی و برابری
محمد پورعبداله
 
تظاهرات در استکهلم
امیر نیلو