تظاهرات نازی ها و فاشیست ها در یوتبوری و تظاهرات علیه راسیسم و فاشیسم
جای فاشیست ها در خیابان های ما نیست! گزارش زنده از یوتبوری
گفتگو با سروژ قازاریان و توک تم جهان گیری
 
نمایش گاه بین المللی کتاب یوتبوری از تحریم تا نمایشگاه های آلترناتیو
گفتگو با ژیلا مساعد شاعر
 
در جستجوی برابری ..... نیلوفر غلامی
بدن من حق من، حق زن بر بدن خویش، حق باردار نشدن و سقط جنین
روز جهانی حق دسترسی امن و آزاد به خدمات پایان دادن داوطلبانه به بارداری و سقط...
 
در جستجوی یحیی. کتاب خاطرات
گفت و گو با حسین مولا (2)
 
دستگیری کودکان کار در ایران
مبارزات کارگران هپکو و آذراب پاسخ به نظرات شنوندگان
گفت و گوهای کارگری، بهروز خباز
 
شب همبستگی در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در استکهلم
توضیحات مهرنوش شفیعی
 
تظاهرات نازی ها و فاشیست ها و در برابر، تظاهرات علیه راسیسم و فاشیسم در یوتبوری
گفتگو با توک تم در بین راه مالمو به یوتبوری
 
گردهم آئی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی
29 سپتامبر- 1 اکتبر. هانوفر آلمان
گفتگو با عسل اخوان از سخنگویان مراسم امسال