توصیه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد
به پناهجویان جواب ردی برای معرفی خود به پلیس

گفتگو با عبدالله اسدی
 
نگاهی به وضعیت افغانستان در شرایط اشغال
از جنگ تا مذاکره با طالبان، فرصت ها و امکانات نیروهای مترقی و چپ گفتگو با انوش همتا نماینده حزب همبستگی افغانستان
 
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (8)
سیر تفکر فلسفی در ایران ...
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران
 
دنیای سینما با جواد تسلیمی
دنیای سینما با جواد تسلیمی بررسی فیلم توت فرنگی های وحشيِ اینگمار برگمن (3)
 
ترور یک کارشناس دیگر اتمی در ایران،جنگ سایبری
ترور یک کارشناس دیگر اتمی در ایران، غنی سازی 20 درصدی اورانیوم در سایت فردو جنگ سایبری و ویروس های کامپیوتری، ارزیابی از برنامه اتمی رژیم...
 
مشکلات پناهجویان در اروپا
گفتگو با احمد فاطمی
 
سیر تفکر فلسفی ..... فریدون شایان (7)
سیر تفکر فلسفی در ایران ... رازی و ابن سینا