نوجوانان در محلات حاشیه نشین
گفتگو با روزبه جلالی سردبیر هفته نامه " نورا سی دان"
 
گفتگوهای کارگری .... بهروز خباز
گزارش علی نوائی از تظاهرات در میدان ملل ژنو هم زمان با نشست سالانه سازمان جهانی کار (آی.ال. او) در حمایت از کارگران ایران، گفتگو با محمود...
 
تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی در 20 ژوئن
گفتگو با احمد فاطمی و عزت دولت آبادی
 
خط آزاد و تماس های تلفنی شنوندگان
در برنامه 2 ژوئن 2012
 
نگاهی گذرا به جریان های راسیستی و رشد گروه های نئو فاشیستی در اروپا
وآگهی برنامه درباره راسیسم و گروهای فاشیستی جدید
 
فوتبال جام ملت های اروپا
گفتگو با مهرداد کارشناس فوتبال
 
سیویل کوراژ شجاعت مدنی
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
 
خبرچینی و جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور
گفتگو با بهرام رحمانی نویسنده و فعال سیاسی