دادگاه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. لندن ١٨ تا٢٢ ژوئن ۲٠١٢
کشتار زندانيان سياسي ايران در دهه شصت: در جستجوي عدالت و دادخواهی
گفتگو با حمید صبی وکیل و فعال حقوق بشر از کارزار مردمی ایران تریبونال
 
خط آزاد تلفنی ، نظر شنوندگان ......
مذاکرات5+1 با رژیم جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای در ایران
 
درخواست اقامت برخی از دانشجویان مهمان در سوئد
گفتگو با شیوا حبیبی دانشجو
 
نمایشگاه امید نام من است. یادگارهای زندان و فرار – ایران٬ دهه شصت
سرگذشت مرا در تاریخ رسمی ایران نخواهید یافت. سرزمینی که والدینم جانشان را در راه آزادی آن باختند.یادگارهایشان را بازماندگان به من رسانده...
 
مذاکرات5+1 با رژیم جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای در ایران
گفتگو با مهران مصطفوی
 
گزارش ...
•مذاکرات هسته ای غرب با حکومت اسلامی
•شعر گونتر گراس و واکنش ها
•یک بام و دو هوای غرب و رژیم عربستان
 
خط آزاد و تماس های تلفنی شنوندگان ......
در برنامه 7 آوریل 2012
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
بحران اقتصاد جهانی و مبارزات ضد سرمایه داری