برنامه ویژه اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
گزارش، گفتار، گفتگو
 
ویژگی های اعتراض های جاری محرومان در ایران. سرفصل جدیدی در مبارزات سیاسی
پیام اصلی به زیر بردن کل رژیم جمهوری اسلامی و و حکومت روحانیت است
مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس و پژوهش گر چپ
 
تئوری توطئه، تلاشی برای انکار اصالت جنبش مستقل مردم
شهاب برهان
 
در شهر ایذه چه گذشت
پژمان رحیمی
نگاه به مرکز- پیرامون در گفتمان های مبارزاتی
 
اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
هدایت سلطان زاده
 
اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
بهروز فراهانی
 
تحلیل و ارزیابی از جنبش بیکاران و محرومان در ایران
بهروز خباز
 
اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
گفتاری از فرزین ایرانفر