اسکار فروشنده فرهادی، سیاست های خانمان برانداز رژیم اسلامی نسبت به مردم آسیب پذیر
اسپانسورهای رسانه های ایرانی خارج کشور و ....
گپ و گفت بامدادی درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
دانلود کتاب بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای
به کوشش حمید جهان بخش و سعید افشار
 
پایان کار داعش در موصل ، بعد چی؟
صف بندی های تازه در خاورمیانه، بازی با کارت همه پررسی استقلال کردستان
گفتگو با عباس ولی استاد دانشگاه بوغازچی استانبول
 
رویکرد دولت ترامپ نسبت به ایران و پیمان نظامی عربی برای مقابله با حمهوری اسلامی ایران
ائتلاف ها و صف بندی های جدید در خاورمیانه، چقدر واقعی و عملی؟
گفتگو با فرزانه روستائی ژورنالیست
 
ارزیابی از اقدامات گروه ها و فعالین کارگری پیرامون تعیین حداقل دست مزد
آیت نیافر(ارتباط با ذهنیت کارگران)، علی رسولی(رفاه بجای خط فقر)، ستار رحمانی(فاصله از بینش آوانتوریستی)
گفت و گوهای کارگری با بهروز خباز
 
هشدار کانون نویسندگان ایران در تبعید
مخدوش کردن مرز تبعید با هم سازی و هم آوائی حکومت اسلامی
گفتگو با عباس سماکار عضو هیات دبیران کانون نوبسندگان ایران در تبعید
 
سمینارهای سراسری سالانه ی تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان
دوگانه گفتمان راسیستی - بنیادگرایانه مذهبی و صدای سوم
گفتگو با سیمین نصیری
 
آمار و ارقام جرم و خلاف و بزه کاری مهاجران و مهاجرتباران.نگاه راسیستی در برابر نگاه انسانی!
درگیری پلیس با شماری از جوانان در محله رینکبی استکهلم و مسائل حاشیه نشینی
گفتگو با هلمند اربابی کنش گر سیاسی و فرهنگی و مجید تمجیدی...