پرسش های انقلاب بهمن1357در چهل سالگی
چراانقلاب بهمن57چنین سرنوشتی پیدا کرد؟ خمینی واسلام گرایان چگونه قدرت گرفتند؟
گفتگو با تقی روزبه و حسن بهگر
 
گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد
ادبیات داستانی و رمان درایران امروز
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات (آرشیو)
 
گفتگو با شهروز رشید شاعر، نویسنده و مترجم
ادبیات ما واقعیت گریز است!؟ (آرشیو)
 
گفت و گوی ربیع نیکو با شهروز رشید (آرشیو)
نویسندگی خلاقانه یا نوشتن خلاق
 
ناسیاست، ضد سیاستی در جهت نامرئی کردن و نفی تضادهای اصلی جامعه!
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
 
آسیب شناسی جنبش کارگری در هفت تپه و فولاد اهواز
مکانیزم های پیشبرد مبارزه برای حداقل دستمزد
گفتگوی بهروز خباز با ایوب رحمانی و محمود قزوینی
 
نگاهی به فیلم استرید جوان و دیگر فیلم های کاندید سوسک طلائی در سال 2019
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
آغاز به کار کانال تلویزیونی شبانه روزی مشترک چند جریان چپ
تلویزیون های کومه له، پرتو، دمکراسی شورائی، برابری
گفتگو با خسرو بوکانی و یاور اعتماد