آذز ماجدی
میزبان تابستانی شنبه 4 ژوئیه 2020
 
ابراهیم آوخ فعال سیاسی چپ
میزبان تابستانی 2020
 
مرگ غلامرضا منصوری بازپرس و قاضی فراری دستگاه قضائی حکومت اسلامی در رومانی
پاک کردن رد پاها و تصفیه امنیتی اطلاعاتی مهره ها؟ از داروی نظافت و شیاف پتاسم تا گلوله و پرت کردن از بلندی.
ربیع نیکو ، سعید افشار
 
«جان همه مهم است» در برابر «جان سیاهان مهم است»
قصان هاگ پرفسور انسان شناسی دانشگاه ملبورن آمریکا نوشته در گاردین
 
باز هم زن کشی،قتل ریحانه عامری و فاطمه برحی. مردان قاتل ناموس پرست بی هراس از مجازات
آمیزه پدرسالاری فرهنگ پوسیده و قوانین حکومتی بستر خشونت جنسیتی علیه زنان و قتل های ناموسی
گزارش و گفتار. مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
کارزار من ناموس ندارم. ناموس و غیرت و آبرو همان نام مالکیت بر بدن زن است!
گفتگو با زهرا باقری شاد و شعله ایرانی کنش گران فمینیست و جنبش زنان
 
نگاهی به کانون وکلا در سایه پیش نویس قوه قضائیه
نقش وکیلان مستقل و وضعیت وکیلان در بند گفتگوی ربیع نیکو با شیرین عبادی حقوق دان
 
روز الغای برده داری. نگاهی به برده داری در امریکا و اروپا
و نقش آن در انباشت اولیه سرمایه داری
نقد و نظر با بهروز فراهانی