پروژه تحقیقی و دانشگاهی در باره هم پیوستگی برابری جنسیتی کودکان و جوانان تازه آمده به سوئد!
گفت و گو با مهرداد درویش پور
 
فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(12)
نقدی بر فلسفه سیاسی

گفتارهای فلسفی؛ امین قضایی
 
آسیب شناسی جنبش کارگری ایران(سبک کار)(2)
گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی
 
روابط ایران و روسیه؛ آیا این روابط استراتژیک است؟
ربیع نیکو در گفت و گو با هدایت سلطانزاده
 
چپ رادیکال سده بیست و یکمی در کجا ایستاده است؟
در شرایط برآمد جریان های راست نئوفاشیستی و انتخابات پارلمانی چپ در پراتیک اجتماعی چگونه رفتار می کند.
تقی روزبه- بهروز فراهانی
 
تلاش و کارزار برای نجات جان اعدامی ها در ایران جرم کفرگویی
سینا دهقان، محمد نوری، مرجان داوری به دلیل بیان نظرات شان محکوم به اعدام شده اند
گزارش و گفت و گو با هرمز رها
 
چپ تاریخ شکست هاست!
بازخوانی فشرده گفت و گو با انزو تراوسو مبارز چپ و استاد دانشگاه
 
فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(11) نقش فلسفه در اقتصاد
گفتارهای فلسفی؛ امین قضایی