کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری!
فراخوان شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست
هفته همبستگی ۲۰ تا۲۷ اکتبر
گفتگو با هلمت احمدیان
 
جایزه نوبل ادبیات به نویسنده چینی مو ین تعلق گرفت
گوان حرف نزن، لال باش ! اینجا سرزمین رشد سریع به قیمت مرگ آزادی و استثمار شدید است
گفتار از فرزین ایران فر
 
کار و مبارزه معلمان
نگاهی به تاریخچه مبارزات معلمان و وضعیت کنونی معلمان
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
گفتگو با ستار رحمانی
 
فاجعه خاموش. نویسنده پروین بختیارنژاد
گزارشی از قتل های ناموسی در ایران
معرفی کتاب در گفتگو با مسعود فیروزآبادی ناشر
 
خنده
از خنده تسلی بخش تا خنده مقاومت
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
گفتگو با هادی خرسندی
 
سقوط سریع ارزش ریال دلائل و پیامدها
سقوط ریال را با مسائل اقتصادی نمی توان توضیح داد
گفتگو با احمد سیف اقتصاددان
 
گزارش ....
زندانی کردن محمد علی دادخواه وکیل دادگستری ، کشاکش پرونده هسته ای ایران،
سقوط ارزش ریال و سقوط سطح زندگی مردم و .....
 
فرهنگ گفتگو
ایجاد یک فضا ی گفتگو،رای زنی و راه یابی
گفتگو با مسعود افتخاری(3)