نمایش رادیوئی : قورت دادن قورباغه در آستانه سال نهنگ
نویسنده: فرهاد حسن زاده، تنظیم رادیوئی : ناصر یوسفی، اجرا : ناصر یوسفی، فیروزه میراعلمی
 
گزارش از نمایشگاه :امید نام من است. یادگارهای زندان و فرار – ایران٬دهه شصت
سرگذشت مرا در تاریخ رسمی ایران نخواهید یافت. سرزمینی که والدینم جانشان را در راه آزادی آن باختند.یادگارهایشان را بازماندگان به من رسانده...
 
در گذر اندیشه
پرسش های نشده ... پاسخ های نگفته
گفتگوی جواد تسلیمی با فرزین ایران فر
 
تقویم تاریخ
تعیین مبدإ تفویم ها و نامگذاری روزها
گفتگو با علی حصوری
 
خانه دائی جان ناپلئون ....
داستان خانه ای که در معرض نابودی است
 
سال 1391 چگونه سالی؟
نگاهی به افق پیش رو، بیم ها و امیدها، امکانات و فرصت ها
 
نگاهی به زندگی و مبارزه کارگران در سالی گذشت
امیدوارم سالی بیاید که به جای شرح بدبختی های کارگران از رفاه،شادی و خوشی های آنان صحبت کنیم گفتگوی ویدا هوشیار با پروین محمدی، عضو هیئت...
 
سال 1391 چگونه سالی برای کارگران؟
ضرورت تلفیق کار مخفی و علنی در سازمان یابی کارگران
گفتگو با بهروز خباز و مجید تمجیدی