خط آزاد و تماس های تلفنی شنوندگان ......
در برنامه 7 آوریل 2012
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
بحران اقتصاد جهانی و مبارزات ضد سرمایه داری
 
بی حرمتی به افغان ها در ایران، اقدامات ضد انسانی حکومت اسلامی
انتشار رمان " افغانی"
گفتگو با عارف فرمان نویسنده
 
ویژگی های سرمایه داری و بورژوازی کنونی در ایران
گفتگو با احمد سیف تحلیل گر اقتصادی
 
ویژگی های وضعیت سیاسی کنونی در ایران
گفتگو با پیران آزاد تحلیل گر سیاسی
 
گزارش ...
1.گزارش سالانه عفو بین الملل درباره پایمال کردن گسترده حقوق بشر توسط حکومت اسلامی در ایران
2.سرکوب اقلیت های مذهبی
3.فیلم و سینما و به...
 
مشکلات و سرگردانی پناهجویان ایرانی در ترکیه
گفتگو با فرزانه دارابی از انجمن پناهجویان ایرانی در ترکیه
 
درباره کمپین یک زوج اسرائیلی
در مخالفت با جنگ و دوستی با شهروندان ایرانی
http://www.israelovesiran.com