وضعیت وکیل زندانی سیاسی جاوید هوتن کیان و فعالان مدنی آذربایجان در زندان تبریز
دشواری های کار وکالت در هزارتوی دستگاه قضائی حکومت اسلامی
گفتگو با نقی محمودی وکیل که اخیرا از ایران خارج شده است
 
امسال فروغ 78 ساله می شود
تاملی بر یک شعر فروغ فرخ زاد
کسی که مثل هیچ کس نیست
آفرینش تابلوئی از جامعه آن روز ایران
 
دروغ
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
 
دنیای سینما با جواد تسلیمی
نقد وبررسی فیلم پی pi
زندگی پی، ستایش زندگی و پیچیدگی انسان
 
سالی می رود .... سالی می آید
سال 2013 چگونه سالی در ایران؟
 
رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد در اعتصاب غذا
گزارش و گفتگو با ربابه رضائی و محمود صالحی
 
پیامدهای نئولیبرالیسم و چشم انداز چپ در اروپا
گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان
 
همه پرسی قانون اساسی در مصر
سکولارها دربرابر اسلام گرایان
گفتگو با پدرام شه یار فعال چپ آگاه به مسائل مصر