پیامدهای نئولیبرالیسم و چشم انداز چپ در اروپا
گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان
 
همه پرسی قانون اساسی در مصر
سکولارها دربرابر اسلام گرایان
گفتگو با پدرام شه یار فعال چپ آگاه به مسائل مصر
 
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(17)
ناسیونالیست ها
 
«هویت» در جوامع امروزی
هویت چیست ؟ و چه عواملی در شکل گیری هویت ها موثر است ؟
هویت و هویت خواهی به چه نیازهائی پاسخ می دهد؟
گفتگو با شهرام خسروی...
 
پیدا و ناپیدای یک انقلابی
در این پیدا در آن ناپیدا ..... فرزین ایران فر
 
سوریه در بن بست !
مبارزات مردم، سرکوب و کشتار رژیم اسد، رقابت و دخالت قدرت های منطقه و جهانی،
رویکردهای متفاوت نیروهای اپوزیسیون، سناریوهای احتمالی
 
گزارش .......
گزیده ای از چند صدا در این روزها در ایران
صدائی از زندان، صدائی از زنان، صدائی از دانشگاه، صدائی از جامعه .....
 
تغییرات ضدکارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی
کشته شدن 8 کارگر معدن در طبس، افزایش آمار حوادث کار
گفتگو با بهروز خباز