دستگیری و بازداشت فعالان سیاسی مدنی آدربایجانی و اعضای یئنی گاموح
گفتگو با علی رضا اردبیلی
 
پیرامون جنبش آزادیخواهی ایران.مشکلات و موقعیت ها (5)
گفتگوی مسعود افتخاری با تقی رحمانی و مریم سطوت
 
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پرسش های کله سیاهی که متهم به مترجم بودن است !
راسیسم یکی از عوامل پراکندگی مردم ایران ؟
 
انقلاب بهمن 57
یکی از نسل بعد. گفتگو با داود موسوی
 
انقلاب بهمن 57 ایران، سه دهه بعد انقلابات بهار عربی
تفاوت ها و شباهت ها
گفتگو با شعله ایرانی
 
بازخوانی انقلاب بهمن 57
نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو
اسفندیار منفردزاده و سعید افشار
 
گپ و گفت بامدادی
با حضور حیدر جهانگیری و سعید افشار
 
دنیای سینما ..... جواد تسلیمی
نگاهی به چهار فیلم
خواهر ، چشمه ، النا ، پسری با دوچرخه