جنگ تمدن ها: رواج افکار راسیستی
جنگ، افیون قدرت های بزرگ جهان است
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(13)
 
مهندسی انتخابات در کانون اختلافات دسته بندی های حکومت اسلامی
گفتگوی نسرین ابراهیمی با اردشیر مهرداد
 
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد در ترکیه
خواسته ها پشتیبانی ها و همبستگی ها
گفتگو با احمد اسکندری
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
انتخابات ریاست جمهوری امریکا و مساله دمکراسی
 
وضعیت شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی
نامه ی او به تشکل های کارگری و سازمان جهانی کار
گفتگوهای کارگری
گفت و گو با محمد اشرفی، از کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی
 
ستار بهشتی وب نگار زیر شکنجه ماموران رژیم کشته شد
جنایتی دیگر در زندان های حکومت اسلامی
گزارش و گفتگو با جصبا لطفی یکی از دوستان ستار در نروژ
 
نسرین ستوده وکیل در بند، در اعتصاب غذا و ممنوع الملاقات
وضعیت سلامتی او موجب نگرانی جدی است
گفتگو با پروین اردلان فعال جنبش زنان و ژورنالیست
 
گفتار ....
دعواعای اخیر دسته بندی های اصول گرایان و تضادهای درون رژیم
بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود