فرار از ایران بخاطرگرویدن به مسیحیت
گفتگوی عزت دولت آبادی با مهرداد تقوی دهاقانی پناهجو در سوئد
 
چرائی آزار و اذیت بهائیان در ایران
گفتگو با بختیار اعظمی از اعضای جامعه بهائیت در استکهلم
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
گفت و گو با محمد غزنویان، کنشگر دفاع از کودکان کار و خیابان
 
قوانین پناهجوئی در اروپا
گفتگو با فرشاد حسینی
 
حزب دموکرات های سوئدی با ایدئولوژی راسیستی و بیگانه ستیز
در گفتگو با سپیده نکومنش دانشجوی دکترا در رشته تاریخ اقتصاد
 
فلسفه خشونت
در گفتگو با رسول نژاد مهر
 
گفتگو با آرش استاد محمد
مجموعه سروده های تازه اش خاطرات سال های سرد سرگردانی
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
مذاکرات هسته ای دولت های غربی با حکومت اسلامی و نقش فرانسه