گپ و گفت بامدادی
با حضور علی حصوری تاریخ دان زبان شناس و پژوهشگر
 
سمینار در استکهلم: نقش چپ در خاورمیانه
گقتگو با امینه کاکاباوه
 
گپ و گفت بامدادی با اشاره به خبرهای هفته
با حضور شهریار دادور
 
نقد و نظر با بهروز فراهانی
مساله نمایندگی ورابطه نمایندگان با مردم
زلزله سیاسی در فرانسه ، ماجرای رسوائی مالی ژنوم کائوزک وزیر اقتصاد و بودجه
 
دنیای سینما با جواد تسلیمی
نگاهی به فیلم لوره کیت شورتلند
تصویری از پروسه بلوغ یک دختر نوجوان مطیع به یک زن شورشی !
 
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
وضعیت عمومی کارگران و پیشبرد فعالیت های کارگری در آستانۀ اول ماه مه
گفت و گو با صادق کارگر فعال سندیکایی
 
در گذر اندیشه
مارگارت تاچر، یکی از بزرگترین قهرمانان آزادی؟
یا یکی از منفورترین سیاستمداران نئولیبرال؟
 
گزارش ....
تحریم ها و چگونگی مبادلات شرکت های ایرانی با خارج و خرید طلا