شعر و خاطرات کارگری
با علی پیچ گاه، نمایندۀ سابق شورای کارکنان صنعت نفت
 
پیرامون مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه
گفت و گو با منصور اسانلو
 
وضعیت معیشتی کارگران و زحمت کشان در ایران و موقعیت جنبش کارگری
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا
 
معضل سازمان یابی کارگران، موانع و ضرورت ها
میزگرد با حضور بهروز خباز، فرخنده آشنا، محمد صفوی و منصور اسانلو
 
از میان تماس های تلفنی شنوندگان
پیامد های غیر قابل قبول هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد)
 
عمر مصطفی به دلایل نادرست انتخاب شد
یوران گریدر
 
در گذر اندیشه
ماجرای فراز و فرود عمر مصطفی سخنگوی اتحادیه اسلامی در حزب سوسیال دمکرات سوئد
گفتگوی سعید افشار با جواد تسلیمی
 
تظاهرات 20 آوریل در اعتراض به شکار پناهجویان
و طرح اخراج پناهجویان بدون مدرک در سوئد
گفتگو با اندیشه علی شاهی