گزارش ....
زندانی کردن محمد علی دادخواه وکیل دادگستری ، کشاکش پرونده هسته ای ایران،
سقوط ارزش ریال و سقوط سطح زندگی مردم و .....
 
فرهنگ گفتگو
ایجاد یک فضا ی گفتگو،رای زنی و راه یابی
گفتگو با مسعود افتخاری(3)
 
توهم شناخت واقعیت مبنائی برای رشد جنبش های توتالیتر؟
در گذر اندیشه ...... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(8)
 
پیری و سالمندی
پرسش ها و پاسخ ها ..... فرزین ایران فر
با حضور پرفسور فرشته احمدی، احمد، ژاله وعلی شاهنده
 
طومار اعتراضی کارگران و طرح ضد کارگری استاد و شاگردی
گفتگو با جعفر عظیم زاده، عضو هماهنگ کننده تهیه طومار اعتراضی
 
بازخوانی پرونده هسته ای ایران از نگاه و زاویه ای دیگر حقوقی و سیاسی و زیست محیطی
در آن پیدا ، در آن ناپیدا ....... فرزین ایران فر
گفتگو با پرفسور سعید محمودی و پرفسور مهران مصطفوی
 
جنبش آزادی خواهی ایران. مشکلات و موقعیت ها؟
ایجاد یک فضا ی گفتگو، ریشه یابی رکود کنونی، رای زنی و راه یابی
گفتار از مسعود افتخاری (2)
 
دیکتاتوری سرمایه،ورشکستگی اقتصاد یونان
و مبارزات و خواسته های مردم
نقد و نظر با بهروز فراهانی