ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری. نتایج و پیامد های آن
مهرداد درویش پور
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری. نتایج و پیامد های آن
ابوالحسن بنی صدر
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری.نتایج و پیامد های آن
بهروز فراهانی
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری. نتایج و پیامد های آن
تقی روزبه
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری. نتایج و پیامد های آن
پروین اردلان
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری رژیم. نتایج و پیامد های آن
نظرات شنوندگان و کنش گران، سعید افشار،بهروز خباز،فرزین ایران فر،بهرام رحمانی، ماریا رشیدی،علیرصا اردبیلی،خسرو خسروانی،...
 
کنگره کانون نویسندگان ایران در تبعید در استکهلم
و شب شعر سخن موسیقی نمایش
گفتگو با بهرام رحمانی
 
بررسی واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ، چرائی و پیامدهای آن
پیوندها و گسست های روحانیت شیعه و دربار سلطنتی
۱۵ خرداد ۱۳۴۲ روزی که نطفه حکومت اسلامی کنونی حاکم بر ایران بسته شد
با حضور ناصر...