بخشی از خط آزاد و تماس های تلفنی شنوندگان
در برنامه 9 ژوئن 2012
 
فوتبال جام ملت های اروپا و حاشیه های آن
چهره ها به رنگ پرچم ها!
گفتگو با مهرداد کارشناس فوتبال
 
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
پوپولیست ها یا راسیست ها با کت و شلوار و کراوات؟(1)
نگاهی به گروه های راسیستی در سوئد و اروپا
 
نوجوانان در محلات حاشیه نشین
گفتگو با روزبه جلالی سردبیر هفته نامه " نورا سی دان"
 
گفتگوهای کارگری .... بهروز خباز
گزارش علی نوائی از تظاهرات در میدان ملل ژنو هم زمان با نشست سالانه سازمان جهانی کار (آی.ال. او) در حمایت از کارگران ایران، گفتگو با محمود...
 
تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی در 20 ژوئن
گفتگو با احمد فاطمی و عزت دولت آبادی
 
خط آزاد و تماس های تلفنی شنوندگان
در برنامه 2 ژوئن 2012
 
نگاهی گذرا به جریان های راسیستی و رشد گروه های نئو فاشیستی در اروپا
وآگهی برنامه درباره راسیسم و گروهای فاشیستی جدید