فلسفه و اراده به دانستن حقیقت(13)
گفتارهایی از امین قضائی
یک جمع بندی
 
شاعر پناه جو ، پناه جو شاعر
گفتگو با امین افضل پور
 
مروری بر هفته خبری
ایران و جهان
 
همه پرسی استقلال کردستان عراق، جنگ سوریه، نگاهی به یک گزارش از P4
عملیات تروریستی در استکهلم

گپ و گفت بامدادی. گفت و گوی ربیع نیکو با احمد اسکندری
 
ابراهیم رئیسی، پدیده انتخابات ریاست جمهوری رژیم، حاشیه قویتر از متن
گفت و گو با ایرج مصداقی
 
سناریوهای جدید جنگ سوریه و تقابل قدرت های بزرگ و منطقه ای
گفت و گو با بهروز فراهانی
 
نگاهی جامع به پناهندگان افغان
مشکلات مهاجرت و رسیدن به اروپای غربی
گفت و گو با عبدالرضا کهن روز، مستند ساز
 
امکانات و برنامه روزانه پناهجویان افغان در سوئد
گفت و گو با نسیبه، مددکار اجتماعی ساکن سوئد