سال گرد غیبت احمد شاملو شاعر آزادی
جلوگیری از مراسم یادبود کانون نویسندگان در تهران توسط ماموران رژیم
 
تخریب گورستان اعدام شدگان دهه شصت در اهواز زدودن آثار جنایت
اقدام شجاعانه الین دانشجو در سوئد در هواپیما در جلوگیری از اخراج پناهجوی افغان
سعید افشار، بهروز خباز
 
اپوزیسیون و مساله آلترناتیو و ....
رجرزخوانی مقامات رژیم اسلامی ایران و دولت امریکا علیه یکدیگر
تماس های تلفنی شنوندگان
 
از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
بستنی های ممد ریش در تهران قدیم و رابطه آن با میرزارضا کرمانی!
از رسانه های دیگر
 
مهرنوش معظمی مددکار اجتماعی
میزبان تابستانی
 
رادیکالیسم سیاسی
نقش و جایگاه، اندیشه و عمل رادیکال در جهان امروز
بحث و گفت و گو با محمد رفیع محمودیان، شهلا شفیق، پیران آزاد
 
ارزیابی از تلاش ها برای ایجاد تشکل سراسری کارگران
گفت و گوی بهروز خباز با محمود صالحی