در این صدا و در آن سخن
نگاهی به مبارزات سیاسی و انعکاس آن در شعر و رمان
گفت و گو با شهریار دادور
 
معنای خواسته ها و شعارهای معیشتی در اعتراض های مردمی از منظر اقتصاد سیاسی
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان
 
ویژگی های خیزش دی 96 فرودستان
ویژگی های سرکوب و عمل کرد اصلاح طلبان حکومتی
گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ
 
جنبش در زندگی مردم ادامه دارد! نگاهی به اعتراض های سراسری دی ماه 96
خیزش فرودستان و محرومان شورش نادیده گرفتگان و حاشیه رانده شدگان
گفتگو با پیران آزاد فعال ضد سرمایه داری
 
چرائی و چگونگی انتشار فیلم تعیین رهبری خامنه ای
واکنش ها به شکایت علیه هاشمی شاهرودی. ارزیابی از خیزش و اعتراض های مردمی
گفتگو با ایرج مصداقی پژوهش گر حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین
 
درنگ بر خیزش فرودستان و محرومان شورش نادیده گرفتگان و حاشیه رانده شدگان
گفت و گوی فرزین ایران فر و سعید افشار
 
تماس های تلفنی شنوندگان. گفتنی ها کم نیست!
خیزش و اعتراض دی ماه 96
 
ترانه های کودکان
ملیحه مینوخرد ، امیر برغشی