اعتصاب برخی از اعضای اتحادیه کمونال ( کارگران بخش خدماتی) سوئد
با خواست افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری
گفت و گو با حمید نماینده اتحادیه کمونال در محل کار
 
گپ و گفت بامدادی
با حضور فروغ اسدپور پژوهشگر مارکسیست
 
وضعیت عمومی کارگران و موقعیت فعالان کارگری
گفت و گو با محمود صالحی
 
شعر و خاطرات کارگری
با علی پیچ گاه، نمایندۀ سابق شورای کارکنان صنعت نفت
 
پیرامون مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه
گفت و گو با منصور اسانلو
 
وضعیت معیشتی کارگران و زحمت کشان در ایران و موقعیت جنبش کارگری
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا
 
معضل سازمان یابی کارگران، موانع و ضرورت ها
میزگرد با حضور بهروز خباز، فرخنده آشنا، محمد صفوی و منصور اسانلو
 
از میان تماس های تلفنی شنوندگان
پیامد های غیر قابل قبول هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد)