گزارش ها .....
بردگان مدرن:کارگران خانگی در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس،تأثير تحريم ها بر فروش نفت ايران، قراردادهای نفتی درکردستان عراق،فشار بر محمد...
 
دادگاه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. لندن ١٨ تا٢٢ ژوئن ۲٠١٢
کشتار زندانيان سياسي ايران در دهه شصت: در جستجوي عدالت و دادخواهی
گفتگو با حمید صبی وکیل و فعال حقوق بشر از کارزار مردمی ایران تریبونال
 
خط آزاد تلفنی ، نظر شنوندگان ......
مذاکرات5+1 با رژیم جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای در ایران
 
درخواست اقامت برخی از دانشجویان مهمان در سوئد
گفتگو با شیوا حبیبی دانشجو
 
نمایشگاه امید نام من است. یادگارهای زندان و فرار – ایران٬ دهه شصت
سرگذشت مرا در تاریخ رسمی ایران نخواهید یافت. سرزمینی که والدینم جانشان را در راه آزادی آن باختند.یادگارهایشان را بازماندگان به من رسانده...
 
مذاکرات5+1 با رژیم جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای در ایران
گفتگو با مهران مصطفوی
 
گزارش ...
•مذاکرات هسته ای غرب با حکومت اسلامی
•شعر گونتر گراس و واکنش ها
•یک بام و دو هوای غرب و رژیم عربستان
 
خط آزاد و تماس های تلفنی شنوندگان ......
در برنامه 7 آوریل 2012