نقد و نظر با بهروز فراهانی
ادوارد اسنودن، حقوق شهروندی و معاهده های بین المللی
 
تنهائی
اشاره ا ی به انسان های تنها و تنهائی انسان
 
زنان پیش گام خواننده در ایران
معرفی و گذری بر اولین خوانندگان زن در ایران
 
دغدغه ها
گپ و گفت با حضور فرزین ایران فر
 
گفتگوهای کارگری
فعالیت در حوزۀ کودکان کار در ایران و جهان
گفت و گو با سوسن بهار، دبیر جمعیت الغای کار کودکان
 
رشته بمب گذاری ها در عراق و جنگ فرقه ای و مذهبی.از کجا تا کجا؟
گفتگو با احمد اسکندری کارشناس مسائل کردستان و خاورمیانه
 
تحولات جدید در مصر درمتن تقابل سکولاریسم و اسلام گرائی؟
گفتگو با شعله ایرانی سردبیر نشریه آوای زن، غنی مجیدی اقتصاددان و تحلیل گر جهان عرب
 
پرسش گری ؟
حیرت انسان و پرسش های جدید
پرسش های مهم هستی و چیستی در زندگی و تاریخ
با حضور احمد پوررسول ، نسرین اسفندیاری، برومند حشمتی