ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
جمشید اطیابی کنش گر سیاسی
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
سودابه اردوان زندانی سیاسی پیشین
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
سیاوش دانش ور فعال سیاسی کمونیست
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
سیاوش فرجی کنش گر سیاسی
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
تقی روزبه تحلیل گر چپ
 
ارزیابی از نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران
ربیع نیکو فرزین ایران فر بهروز خباز سعید افشار
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
ایرج مصداقی، نویسنده و زندانی سابق سیاسی
 
نمایش فساد، رانت، دزدی و سواستفاده از قدرت با حفظ خط قرمزها در مناظره ها
نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی