صدور احکام جنون آمیز برای بازداشتی های هفت تپه و روند کنونی در جنبش کارگری
گفتگوی بهروز خباز بامحمود قزوینی و بهروز فراهانی
 
خودسوزی اعتراضی و مرگ سحر خدایاری دختر آبی. امتیاز مردان تبعیض زنان
مسئولیت فردی مردان در نظام تبعیض حاکم بر ایران
گفتگو با حمیلا نیسگیلی تحلیل گر سیاسی و فعال جنبش زنان
 
جنبش دادخواهی
گفتگو با منصوره بهکیش و علی دماوندی
 
تشکیل صندوق پشتیبانی از جنبش کارگری ایران در استکهلم
گفتگو با سه تن از دست اندرکاران، محترم نیکو، بهروز آبادانی، عزیز بیانی
 
سفری به قم و گردش در کوچه پس کوچه های آن. پیوند سلطنت و روحانیت
از حوزه علمیه و بافت مذهبی تا بچه آخوندهای چپ و دختر آبی
گفتگو با محمدعلی امینی
 
یادمان هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در زندان های حکومت اسلامی در دهه 60
در استکهلم و یوتبوری
 
مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20190914
 
حکم های جنون آمیز برای بازداشتی های هفت تپه
خودسوزی اعتراضی و مرگ دختر آبی
گپ بامدادی. سعید افشار