گردهم آئی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی
29 سپتامبر- 1 اکتبر. هانوفر آلمان
گفتگو با عسل اخوان از سخنگویان مراسم امسال
 
بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
از سکوت و کتمان تا شکسته شدن سکوت و اعتراف جسته و گریخته، از خاطره فردی تا حافظه جمعی
گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر
 
بازخوانی کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
از خاطره فردی تا حافظه جمعی
گفتگو با مجید نفیسی نویسنده و شاعر و همسر جان باخته عزت طبائیان
 
بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی
لطیفه قرائی فرزند قرائی از اعدام شدگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67
 
در جستجوی برابری
حجاب اجباری ابزار سلطه و فرودستی زن
نیلوفر غلامی ، فرزین ایران فر
 
گفت و گوی فرزین ایران فر با شکوفه تقی نویسنده و پژوهش گر
گونه شناسی و طبقه بندی سه ژانر ادبی ترانه ها، متل ها، افسانه ها، در گذر ادبیات شفاهی ایرانی
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات
 
پیگیری اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی و پایان اعتصاب عذای شماری دیگر
و وضعیت رضا شهابی و سهیل عربی، شب همبستگی در استکهلم 30 سپتامبر
گفتگو با بهروز خباز
 
اجازه برگزاری راه پیمائی به گروه نازیستی اروپای شمالی در یوتبوری و انتقادها به پلیس
آزادی بیان یا تحریک و ترساندن دیگران
گفتگو با شعله ایرانی سردبیر بخش خارجی دیدگاه های فمینیستی