تنش و تبلیغات جنگی امریکا و حکومت اسلامی در ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران و تبلیغات جنگی
گفتگو با محمدرضا شالگونی و حمید تقوائی
 
دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران
گفتگو با ناصر زرافشان
 
هجده سال زندان برای رضا خندان (مهابادی)،بکتاش آبتین و کیوان باژن اعضای کانون نویسندگان ایران
گفتگو با ناصر زرافشان وکیل مدافع."محاکمه و محکومیت حق آزادی بیان"
 
بررسی تاریخی ناجنبش کوییر ایرانی
گفتگو با شهرام کیانی پژوهش گر
 
بازداشت فعالان کارگری،دستگیری ناهید شقاقی فعال جنبش زنان و پیام مادر او
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان زیر فشار و شکنجه
گزارش
 
خشونت قانونی و عیر قانونی علیه زنان در ایران
سخنرانی ناهید شقاقی در روز جهانی زن در تهران
 
مهاجران افغان، از کارگران ارزان تا اهرم فشار بر غرب
بازخوانی خلاصه ای از مقاله سپهر قاسمی روزنامه نگار