کارگری
تاثیر بحران کرونا بر روز جهانی کارگر و طبقه کارگر ایران
کار و زندگی پرستاران در ایران. اخراج سریالی پرستاران از بیمارستان های خصوصی
پیرامون ضرورت سازماندهی اجتماعی در مقابله با ویروس کرونا و پنهان کاری حکومت اسلامی در ایران
چگونگی سازماندهی و مشارکت کارگران در خیزش های اعتراضی
ارزیابی از موقعیت جنبش جاری در ایران و اشکال سازمان یابی در خیزهای آینده
ارزیابی از وضعیت کنونی، اشکال سازماندهی در شرایط قیام
بیشتر