کارگری
تهدید دکتر یاسر رحمانی نژاد پزشک مجتمع نیشکر هفت تپه از سوی امنیتی ها و اطاعاتی ها
اعتصابات کارگران نقت و پتروشیمی جنوب
نگاهی به اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
نگاهی اجمالی به کارخانه کشت و صنعت نیشکر و سیر مبارزه کارگران هفت تپه
نگاهی اجمالی به کارخانه کشت و صنعت نیشکر و سیر مبارزه کارگران هفت تپه
خودکشی کارگر بر فراز چاه نفت، شلاق بر پیکر کارگران
بیشتر