تبعید و مهاجرت
باقر مومنی رهروی در راه بی پایان
چهاردهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید 8- 14 نوامبر 2019 یوتبوری سوئد
آتش سوزی در کمپ پناهندگی در جزیره لسبوس و وضعیت پناهجویان در یونان
کودکان پناهنده وهم پیوستگی، چالش پیشدواری ها و دوانگاری ما و آنها
روایت محسن از هزاره های افغان از زندگی در هرات و تهران
مشکلات پناهندگان ایرانی در مالزی
بیشتر