تبعید و مهاجرت
شاعر پناه جو ، پناه جو شاعر
نگاهی جامع به پناهندگان افغان
امکانات و برنامه روزانه پناهجویان افغان در سوئد
پروژه تحقیقی و دانشگاهی در باره هم پیوستگی برابری جنسیتی کودکان و جوانان تازه آمده به سوئد!
علی شاهنده (۱۳۰۰-۱۳۹۵) درگذشت
معنای نوروز برای کودکان و نوجوانان ایرانی تبار در سوئد
نشریه دانش آموز در استکهلم
بیشتر