اقتصاد
هفته آینده در رادیو همبستگی با حضور جواد تسلیمی
نقد اقتصاد سیاسی حکومت اسلامی، چهل سال غارت
ارزیابی از روند خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران و راه کارهای جنبش های اجتماعی
تماس های تلفنی شنوندگان شنبه 15 دسامبر 2018
مفهوم کار و رابطه آن با سلامتی مزدبگیران در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت نئولیبرالیسم
توجه به رویدادهای اقتصادی در جهان ، تاثیر گذار بر زندگی ما
بیشتر