اقتصاد
مفهوم کار و رابطه آن با سلامتی مزدبگیران در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت نئولیبرالیسم
توجه به رویدادهای اقتصادی در جهان ، تاثیر گذار بر زندگی ما
گرانی دلار تا کی و تا کجا؟ سقوط ریال و تلاطمات اقتصاد ایران. دلایل و پیامدها
زندگی در حاشیه. پول کافی برای عذا و اجاره و ... کم است
بحران ارزی، موج جدید گرانی، مشکلات معیشتی و اعتراضات مردم
ترامپ دربرابر اروپا؟
بیشتر