موج بلند
تاریخ و مفهوم نولیبرالیسم
موج بلند ..... بدرود تا درودی دیگر
موج بلند(بیستم) نوبل باب دیلن و کالاشدگی هنر و ادبیات
مناظره درباره اسلام هراسی در اروپا حجاب و بورکینی...
موج بلند(هیجدهم) قاتلان با آبرو و قاتلان بی آبروی خفتگان خاوران زنده
موج بلند(هفدهم) هنر و جامعه
گفت و گو با اسفندیار منفردزاده
بیشتر