حقوق بشر
گفتگو با حسن حسام:پیامد برانگیختگی همگانی در اعدام جنایت کارانه نوید افکاری
گزارش و گفت و گفتگو پیرامون اعدام جنایت کارانه نوید افکاری
اعدام جنایت کارانه نوید افکاری. مردم فرودست خشم خود را صیقل می دهند
رژیم قاتلان حرفه ای نوید را کشتند
پیام های مادران دادخواه که فرزندان جوانشان توسط رژیم اسلامی کشته و اعدام شدند
نمایه 20200919 خشم همگانی و نفرت مردم از رژیم اسلامی در قتل حکومتی نوید افکاری
بیشتر