حقوق بشر
گزارش از دستگیری و احضار و به زندان افکندن فعالان کارگری در ایران
وضعیت زندان های ایران و زندانیان سیاسی، پیگیری احوال محمد نظری در اعتصاب عذا
آزار جنسی زنان در فضاهای همگانی
اجازه برگزاری راه پیمائی به گروه نازیستی اروپای شمالی در یوتبوری و انتقادها به پلیس
نگاه مجرمانه به همجنسگرایان در ایران
امضاء و تنفیذ رای و تنصیب رئیس جمهور از سوی مقام ولایت مطلقه فقیه
بیشتر