حقوق بشر
به یاری دستگیرشدگان زندانی روز کارگر برخیزیم
مفهوم عدالت. تلاش و مبارزه برای آزادی و عدالت و برابری
یک چهارپایه و دیگر هیچ. کارگردان: هلن همتی. گروه تئاتر کاروان در استکهلم
مرور هفتگی خبری مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190601
سخنان بکتاش آبتین
بررسی تاریخی ناجنبش کوییر ایرانی
بیشتر