2019-04-06 دربدری آوارگی و انتظار پناهجویان ایرانی در مالزی
گفتگو با مریم مرادی
 
2019-03-16 وضعیت زندگی پناه جویان ایرانی در ترکیه و سیاست های سخت گیرانه اتحادیه اروپا
گفتگوی بهروز خباز با احمد خلیلی نویسنده پناهنده و سارا قاضی از جمع سوسیالیست های انقلابی ایران
 
2019-03-04 یادمان علی صادقی(کاک ابراهیم) از فعالان جنبش کمونیستی ایران
علی گلابدژ
 
2019-02-11 گفتگوی عزت دولت آبادی با مرتضا جمشیدی پناه جوی افغان
از فرارلز دست طالبان تا بلاتکلیفی در سوئد
 
2019-02-09 پسر گمشده تبعیدی، نیلوفر فروتن از آستانه در گذشت
یاد شهروز رشید شاعر نویسنده پژوهش گر یادگار
فرزین ایران فر، مجید تمجیدی، سعید افشار
 
2019-02-02 راه کارها و سیاست های پناهندگی و مهاجرتی دولت های اروپائی
دیوارهای مرئی و نامرئی چگونه سر بر می آورند؟
گفتگو با احمد پوری
 
2019-01-12 تشکیل دولت جدید سوئد
ادامه اجرای سیاست های نئولیبرال و ریسک رشد بیشتر جنبش راسیستی
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-01-12 فرق اساسی بین اسلام افراطی و راسیسم وجود ندارد
پاسخ به پرسش یک شنونده
جواد تسلیمی