2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
گفتگو با خشایار فرمانبر از حزب سوسیال دمکرات
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
سعید تقوی از سندیکای ترانسپورت
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
گفتگو با دانیل ریاضت از حزب چپ سوئد
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
گفتگو با نلی شیرازی از حزب ابتکار فمینیستی
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
گفتگو با شادی لارشون از حزب محیط زیست
 
2018-09-08 زندگی در حاشیه. پول کافی برای عذا و اجاره و ... کم است
گزارش از زندگی چند گروه اجتماعی در معرض فقر
 
2018-09-08 رونمائی از کتاب رشد نژادپرستی در سوئد غرب و ایران
گفتگو با بهرام رحمانی
 
2018-09-08 راهپیمائی دادخواهی در استکهلم ساعت دوازده ١۵ سپتامبر ٢٠١٨
در حمایت از مادران خاوران و همه خانواده‌ها با حمل پرچم بلند دادخواهی، نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم
گفتگو با شهین پویا