2016-06-26 در باره خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و عواقب آن
جواد تسلیمی
 
2016-06-26 موج بلند (چهاردهم) حریم خصوصی و مسأله آزادی اندیشه و بیان
مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-06-25 اقتصاد سیاسی کار و سرمایه(5)
پاسخ به انتقاد یک شنونده
 
2016-06-25 پیرامون خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، علل و نتایج
گفت و گو با منوچهر بهمنی
 
2016-06-25 نگاهی به رسوایی فیش های حقوقی مدیران دولتی در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با فریبرز رئیس دانا
 
2016-06-25 سخت تر شدن قوانین پناهندگی در سوئد و جهان
گفت و گو با اندیشه علیشاهی و بهروز ورقایی
 
2016-06-25 بررسی تأثیرات اجتماعی و سیاسی فوتبال
گفت و گوی فرزین ایرانفر با عباس سماکار و بهروز فراهانی
 
2016-06-25 گپ و گفت بامدادی
کتاب ماهی سیاه کوچولو و فروش نوزادان در ایران
گفت و گو با سوسن بهار