2017-08-12 پژوهش های جامعه شناسی درباره کودکان و نوجوانان پناهجو چه می گویند؟
گفتگو با مهرداد درویش پور استاد جامعه شناس در دانشگاه ملاردالن سوئد
 
2017-08-12 سرکوب و تبعیض مذهبی در ایران
گفتگو با مهران باقری پناهجو در سوئد
تغییر مذهب از اسلام به مسحیت یکی از دلیل های درخواست پناهندگی
 
2017-07-01 جذب شماری از افغان های ستم دیده در ایران بوسیله سپاه و اعزام به جنگ در سوریه
گفتگوی سایت پروسه با علی جوان افغان ساکن ایران
که چگونگی شرکت خودش در تیپ فاطمیون و مدافعان حرم را شرح داده است
 
2017-05-27 آوای تبعید. بر گستره ادبیات و فرهنگ
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف
 
2017-05-27 چرائی تبدیل موضوع مهاجران و پناهندگان به مساله تصمیم گیری های جامعه سیاسی
چرا گرایش های راست افراطی و مهاجرستیز بر طبل بزه کاری در میان مهاجران می کوبند؟
گفتگو با جمال میرخرم تحلیل گر مسائل سوئد و نادر کارمند امور زندان ها
 
2017-05-20 ویژگی دوره کنونی فعالیت کانون نویسندگان ایران در تبعید
انتشار دفتر جدید کانون نویندگان ایران در تبعید
گفتگو با عباس سماکار عضو هیات دبیران
 
2017-04-29 روایت دردناک افسر پلیس ایرانی تبار در سوئد
از دوران کودکی و ارتباط خانواده اش با مجاهدین خلق
گفت و گو با حنیف عزیزی
 
2017-04-16 شاعر پناه جو ، پناه جو شاعر
گفتگو با امین افضل پور