2018-08-04 اعتراضات در چندین شهر از شنبه تا شنبه خبرهای مبارزات مردمی در ایران.
سولماز اسکندری
 
2018-07-28 هژمونی امریکا و اروپای کوتوله
رجرزخوانی مقامات رژیم اسلامی ایران و دولت امریکا علیه یکدیگر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-07-28 دولت ملت خلق یهود،عبری تنها زبان رسمی،گسترش شهرکها در مناطق اشغالی،اورشلیم...
مصوبه جدید مجلس اسرائیل چگونه و در چه شرایطی تصویب شد و به چه معناست؟
گفتگوی علی دماوندی با بهروز عارفی تحلیل گر مسائل خاورمیانه
 
2018-07-28 سال گرد غیبت احمد شاملو شاعر آزادی
جلوگیری از مراسم یادبود کانون نویسندگان در تهران توسط ماموران رژیم
 
2018-07-28 تخریب گورستان اعدام شدگان دهه شصت در اهواز زدودن آثار جنایت
اقدام شجاعانه الین دانشجو در سوئد در هواپیما در جلوگیری از اخراج پناهجوی افغان
سعید افشار، بهروز خباز
 
2018-07-28 اپوزیسیون و مساله آلترناتیو و ....
رجرزخوانی مقامات رژیم اسلامی ایران و دولت امریکا علیه یکدیگر
تماس های تلفنی شنوندگان
 
2018-07-28 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-07-21 رادیکالیسم سیاسی
نقش و جایگاه، اندیشه و عمل رادیکال در جهان امروز
بحث و گفت و گو با محمد رفیع محمودیان، شهلا شفیق، پیران آزاد