2015-04-11 جنگ در و بر سر یمن! رقابت رژیم های ایران و عربستان
ایران در جهان با خسرو خسروانی
 
2015-04-05 تفاهم لوزان روایت های متفاوت برداشت‌های مختلف
سعید محمودی، بهروز فراهانی، مهران مصطفوی، فرزانه روستائی، تقی روزبه، مرتضی اصلاح چی،ناصرزرافشان
 
2015-04-04 تفاهم لوزان: دیکته دولت امریکا تسلیم جمهوری اسلامی ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2015-04-04 بررسی تفاهم لوزان بر سر برنامه هسته ای در ایران
گفتگو با مهران مصطفوی پروفسور فیزیک تحلیل گر سیاسی و فرزانه روستائی ژورنالیست
 
2015-04-04 برنامه هسته ای ایران در تفاهم لوزان، دیکته قدرت های بزرگ
گفتگو با سعید محمودی پرفسور حقوق بین الملل
 
2015-04-04 تفاهم لوزان، عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته ای
گفتگو با تقی روزبه و مرتضا اصلاح چی
 
2015-04-04 درباره برنامه جامع اقدام مشترک در سوئیس بر سر برنامه هسته ای در ایران
گفتگو با ناصر زرافشان حقوق دان و تحلیل گر سیاسی
 
2015-04-04 تفاهم لوزان: دیکته دولت امریکا تسلیم جمهوری اسلامی ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی